banner_2_about_us

關於我們

部門架構

視聽服務組 (AVSU) 負責為大學課室內所安裝之視聽及電腦教學器材提供技術支援服務。 其他服務範圍包括視聽器材借用服務櫃檯,特別活動視聽設備設立服務,及提供技術工程顧問。 視聽服務組是教務處註冊及考試組下的一個獨立部門,並向註冊及考試組首長滙報工作。

 

有關視聽服務組相關服務或專責範圍請聯絡以下相關職員

 

  • 公室行政及技

      麥建基先生                  級技

 

  • 顧問及項

      潘穎熙先生                  級技

 

  • 術設備立服

      彭晉晞先                  

 

視聽服務組辦公室位於大學本部邵逸夫夫人樓LG 206室

服務熱線: 3943 6061, 傳真: 2603 5301,  電子郵件: avsu@cuhk.edu.hk